1. V případě závad, které mohly být zjištěny při řádné prohlídce zboží po jeho dodání se kupující zavazuje informovat prodávajícího o těchto vadách neprodleně po převzetí zboží, nejpozději následující pracovní den, a to prokazatelným způsobem. Za prokazatelnou se považuje i e-mailová komunikace.

2. Pokud se jedná o mechanické poškození zboží vzniklé dopravou, je uplatnění reklamace podmíněno zápisem o poškození obalu v přepravním listě, provedené zákazníkem při převzetí zboží od pracovníka přepravní služby.

3. V případě ostatních závad je kupující povinen uplatnit reklamaci do konce záruční doby. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění na naši adresu U Sloupů 5, 385 01 Vimperk. Předložení předmětu plnění je na náklady prodávajícího. Případně po domluvě fotografiemi reklamovaných vad a písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklady o zakoupení zboží.

4. Lhůta pro vyřízení reklamace je ze zákona 30 dní. Zboží na reklamaci posílejte až po telefonické či e-mailové dohodě, pokud možno v původním obalu, nebo alespoň pečlivě zabalené, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození přepravou.

5. Výměna nebo vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů se nepovažuje za reklamaci je možná pouze pokud je zboží vráceno v původním stavu i obalu, nepoškozené, bez známek užívání s veškerým příslušenstvím a dokumentací.

6. Podle § 1829 odst. 1 NOZ má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodů. Tato lhůta se počítá ode dne převzetí zboží do okamžiku odeslání písemného odstoupení dodavateli (potvrzení pošty, případně datové schránky). Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu info@gutnabytek.cz nebo osobně (ovšem v textové podobě) ve skladu dodavatele na adrese U Sloupů 5, 385 01 Vimperk. Dodavatel neprodleně po obdržení odstoupení od kupní smlouvy potvrdí přijetí odstoupení spotřebiteli.

7. Spotřebitel je povinen (§ 1831 NOZ) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaslat nebo předat dodavateli zboží, které od něho obdržel. Dopravní náklady na vrácení dodaného zboží zpět dodavateli hradí kupující. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu nebo řádně zabalené a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

8. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Odpovídá-li zboží výše uvedeným podmínkám (nepoškozené, kompletní) vrátí dodavatel spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, případně jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel vyslovil souhlas. Jestliže spotřebitel zvolil při nákupu jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu (poškozené, nekompletní), je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

10. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vystaví dobropis (s kopií) na již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Dodavatel poukáže finanční prostředky na účet kupujícího neprodleně po obdržení podepsané kopie dobropisu. K vrácení finančním prostředkům může dojít na žádost kupujícího i v hotovosti na prodejně.

11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 
 

Zboží k reklamaci zasílejte na adresu:

PéTéčko s.r.o.
U Sloupů 5
385 01  Vimperk
Česká republika